โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 กระบวนการปรับเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาสู่การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรนิเวศของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 21 5 1 0
2021 การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2021 แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้าของวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 0 0
2021 สถานภาพและแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2020 การยอมรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 บทบาทการส่งเสริมการเกษตรกับการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรกับเกษตรกร: กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาตลาดเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 แนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 องค์ความรู้ท้องถิ่นขนมไทยและอาหารว่างจากข้าว กรณีศึกษาอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร กรณีศึกษาสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อผักสลัดของผู้บริโภคในสถานประกอบการ PB Valley KaoYai Winery อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 แนวทางการดำเนินการผลิตผักอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2015 การพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 การจัดการความรู้การผลิตไข่ไก่อินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2013 การรับรู้ข้อมูลและความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรต่อเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 ความเชื่อเรื่องบุญบาปของเกษตรกรกับการปฏิบัติในฟาร์ม:กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบภายใน 4 ปี ของนิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2008 สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 1 0
2007 หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ในภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2005 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ผู้ร่วมวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี 1 0 0 0