แนวทางการดำเนินการผลิตผักอินทรีย์และการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการสามพรานโมเดล