กระบวนการปรับเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาสู่การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรนิเวศของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง