การพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

Publish Year National Journal 1
2015 exรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์", Veridian E-Journal, Slipakorn University, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 314-328
Publish Year National Conference 1
2015 exรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้กฎระเบียบการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย