การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโชตนา ลิ่มสอน, exนางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exนายชัยกร สีเหนี่ยง, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 200-211
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exโชตนา ลิ่มสอน, exเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exชัยกร สีเหนี่ยง, "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 601-612
2014 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exโชตนา ลิ่มสอน, exเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exชัยกร สีเหนี่ยง, "ความคิดเห็นของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต่อระบบส่งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 613-626