การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร กรณีศึกษาสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี