สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Key Success Factors and Constraints of Organic Vegetable Production Systems in Thailand: Lessons Learned from Selected Cases of Best Practices", KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 162-170
2006 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, exไพโรจน์ แสงจินดา, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 255-263
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Key Success Factors on the Organic Vegetable System in Thailand", Tropentag 2010, 14 - 16 กันยายน 2010, ซูริค สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "Obstacles Effecting the Implementation of Organic Vegetables in Thailand", Tropentag 2009, 6 - 9 ตุลาคม 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year International Patent 1
2012 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "คู่มือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์", Kasetsart University, 2012