ความเชื่อเรื่องบุญบาปของเกษตรกรกับการปฏิบัติในฟาร์ม:กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องบุญบาปของเกษตรกรกับการปฏิบัติทางการเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-12