บทบาทการส่งเสริมการเกษตรกับการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรกับเกษตรกร: กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี