Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ปร.ด (การปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2024 การประเมินสายพันธุ์ ปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมทางชีวภาพของขิงที่ได้จากแหล่งปลูกสำคัญในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวงในนาบัวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวงในนาบัวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจหมากเม่าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 9 8 0 0
  2021 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผู้จัดการฟาร์มผักสำหรับระบบ Smart Farm ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนใบและสารคุณภาพเฉพาะในการผลิตใบหม่อนเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการเกษตรเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2017 การศึกษาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตมะเขือเทศเข้าสู่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแบบผสมผสานในการปลูกพืช ผัก สมุนไพรแบบธรรมชาติในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์บัวลูกผสมสกุล Nymphaea ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ในเขตอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส. 0 0 0 0
  2015 การรวบรวมและทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 0 0 0
  2015 การชักนำเกิดการกลายพันธุ์ของบัวหลวงโดยการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย กองวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์บัวหลวงและบัวฝรั่งในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมวิจัย กองวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การรวบรวมประเมิน และคัดเลือกสายพันธุ์สตรอเบอรี่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 3 0 0
  2012 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระชายดำจากแหล่งพันธุกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุลชนิด ISSR ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์ถั่วเขียวที่มีศักยภาพต่อการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการปรับปรุงสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
  2011 การรวบรวมพันธุ์และประเมินพันธุ์พริกปลูกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 2 0 0
  2019 โครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยพันธุ์พื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2017 การใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 0 0 0 0
  2016 วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หม่อนผลสด หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2016 วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หม่อน ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การรวบรวมประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0