การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2019 exSujaree Nonthakod, exPutthaporn Wiwacharn, exChontira Sangsiri, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation and Path Coefficient for Economic Traits of Fruit Mulberry (Morus spp.) Based on Criteria Mulberry Selection", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 66-70
Publish Year National Journal 2
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุจารี นนทโคตร, exพุทธพร วิวาจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงศิริ, "การพัฒนาตาดอกและผลหม่อนของสายพันธุ์เชียงใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", แก่นเกษตร , ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 19-24
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุพจน์ กุลสอน, exพุทธพร วิวาจารย์, exสุจารี นนทโคตร, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบของหม่อนผลลูกผสมเปิดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 25-30