การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวงในนาบัวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ