การศึกษาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตมะเขือเทศเข้าสู่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2