การรวบรวมและทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน

Publish Year National Journal 3
2018 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex อดิศร ยุบลวัฒน, exเอกราช มุกธวัตร, exสุนิสา ผลผาฤทธิ์, ex อรทัย ยนต์พิมพ์, "อิทธิพลของการปลูกพืชแซมต่อประสิทธิภาพของข้าวโพดและถั่วพุ่มที่ปลูกบนดินลูกรัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 405-411
2017 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา อาทิตย์ตั้ง, exระพีพรรณ แสนรัตน์, "การประเมินสายพันธุ์ถั่วพุ่มเพื่อเป็นอาหารสัตว์และปรับปรุงดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 45 , ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2017, หน้า 970-976
2016 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพเมล้ดพันธุ์ถั่วพุ่ม 10 สายพันธุ์", แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 309-315