การคัดเลือกพันธุ์หม่อนใบและสารคุณภาพเฉพาะในการผลิตใบหม่อนเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 1
2021 exสุวิชญา ณ อุบล, exหทัยภัทร เรืองสวัสดิ์, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินหม่อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิดที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ปลูกจังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย