การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2016 inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิสิฐ ยมกลิ่น, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "Effect of Growing Media on Growth and Yield of Jasmine (Jasminum sambac Ait.)", The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals, 7 - 9 มีนาคม 2016, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2016 exดร.ชลธิรา แสงศิริ, inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Gamma Ray on Growth and Flower Quality in Gladiolus Hybrid", The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals, 7 - 9 มีนาคม 2016, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินกุหลาบจำนวน 12 พันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย