การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 2
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคำพอง ภูบุรมย์, exเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว, "ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในตลาดท่าแร่ จังหวัดสกลนคร", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ(III), ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า M10/7-M10/12
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, exธนากร พูลทวี, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่ากะเลิงและภูไท จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 368-372
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนริศรา เสนา, "การศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าไทอีสานและไทโย้ยในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, 24 - 27 สิงหาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ ม่อมพะเนา, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, "การศึกษาเปรียบเทียบพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าไทย้อและไทโส้ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน, 24 - 27 สิงหาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย