การรวบรวมประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.สุจารี นนทโคตร, exผศ.ชลธิรา แสงศิริ, "Genetic Diversity of Thai Upland Rice Germplasm Based on Inter-Simple Sequence Repeats Marker", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 1287-1300
2018 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาภรณ์ สีฑาพุฒ, exดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "Correlation and Multiple Regression Model for Economic Traits of Local Rice (Oryza sativa L.) in Upland Rice System", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 71-77
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนกานต์ ประจวบสุข, exนางสาวไอลดา เทือกมูล, "อิทธิพลของความเค็มต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวลูกผสมชั่วที่ 2", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 59-65
Publish Year National Conference 2
2016 exนิภาภรณ์ สีทาพุฒ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองเพื่อปลูกในจังหวัดอุดรธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชาลิณี ฆารพล, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "การสำรวจ และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย