ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแบบผสมผสานในการปลูกพืช ผัก สมุนไพรแบบธรรมชาติในโรงเรือน