Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ.เกียรตินิยม (วิศวกรรมการอาหาร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 1 0 0
  2012 การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2005 หน่วยวิจัยด้านระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนมวล และความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 4 1 0 0
  2023 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยการรวมเทคนิคการวัดภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคนิครวมสำหรับประเมินความแก่ทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2017 การตรวจสอบการปลอมปนข้าวอื่นในข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการเคราะห์ภาพสเปกตรัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 ผลของสภาวะแสงระหว่างกระบวนการงอกต่อปริมาณและประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การทำนายค่าความหวานและความแน่นเนื้อของผลฝรั่งโดยการวิเคราะห์ภาพการกระเจิงกลับของแสง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2014 วิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 2 0 0 0
  2012 การหาความยาวข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ระบบเช็คชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2000 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชา น้ำมัน ด้วยเทคนิค สเปกโทรสโกปิิอินฟาเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 1 0 0 0
  2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นและปริมาณน้ำมันในเมล็ดชาน้ำมัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 0 0 0 0
  2016 การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 1 0 0
  2014 การออกแบบอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น หัวหน้าโครงการ บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2011 การออกแบบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านเครือข่ายไร้สาย หัวหน้าโครงการ บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบบรรจุข้าวโพดฝักอ่อนในกระป๋อง 108 ออนซ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0