การตรวจสอบการปลอมปนข้าวอื่นในข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการเคราะห์ภาพสเปกตรัม