การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย