การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้

Publish Year International Journal 2
2021 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "Spectroscopic measurement approaches in evaluation of dry rubber content of cup lump rubber using machine learning techniques", International Journal of Agricultural and Biological Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 207-213
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "Development of calibration models for rapid determination of moisture content in rubber sheets using portable near-infrared spectrometers", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 2050009-1-2050009-12
Publish Year National Journal 2
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์แบบพกพาเพื่อหาปริมาณความชื้นของยางพาราแผ่นดิบด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1845-1856
2018 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 694-704
Publish Year International Conference 1
2016 exนารถระพี นาคะวัจนะ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump", The 9th TSAE International Conference, 8 - 10 กันยายน 2016