การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้

Publish Year International Journal 1
2020 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of calibration models for rapid determination of moisture content in rubber sheets using portable near-infrared spectrometers", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 2050009-1-2050009-12
Publish Year National Journal 1
2018 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 694-704
Publish Year International Conference 1
2016 exนารถระพี นาคะวัจนะ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump", The 9th TSAE International Conference, 8 - 10 กันยายน 2016