Journal

การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
26
4
694-704
กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-