โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 3 0 0
2017 การสังเคราะห์ยารักษาโรคมาลาเรียชนิดใหม่และอนุพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (Tamifphosphor) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 11 9 0 0
2022 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์สารเซราไมด์เพื่อใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุทีมีผิวแห้ง และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งสไวน์โซนีนจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2017 สารตัวรับรูปทรงตะกร้าคู่ : การสังเคราะห์ การหารูปแบบการจับและการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์ยา Swainsonineจากน้ำตาล ดี-แมนโนส ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2016 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (Tamifphosphor) เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การกระตุ้นการเกิดยางไม้ที่มีกลิ่นหอมของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กับเชื้อราและสารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาการสกัด การแยกสารเคอคูมินอยด์และน้ำมันขมิ้นจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) และการพัฒนาการเปลี่ยนสารเคอคูมินอยด์ (Curciminoids) ไปเป็นเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ (Tetrahydrocurcuminoids, THCs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาขบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุวคนธบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2007 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ที่แยกจากขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้งและไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 2 6 1 0
2019 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งและยาต้านมาลาเรียตัวใหม๋จากน้ำตาลอะราบิโนส ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
2009 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก (Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และกรดทาทาลิก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
2008 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และ กรดทาทาลิก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 การสังเคราะห์สารยับยั้งเซลล์มะเร็ง OSW-1 โดยปฏิกิริยา McMurry Coupling ภายในโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2005 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza H5N1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2004 การสังเคราะห์สารกลุ่ม naphthol และ naphthoquinone esters เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากสารต้นแบบที่แยกได้จากต้นทองพันชั่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารสังเคราะห์กับฤทธิ์ทางชีวภาพโดยแบบจำลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์ (ทุนประเภทวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทางเคมีและยา) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2003 การพัฒนาและการแบ่งรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2003 การสังเคราะห์สาร Orthoester หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2003 การสังเคราะห์ Geodisterol หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2002 การพัฒนาและการแบ่งรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2002 การสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลฟังชั่นที่ตำแหน่งคาร์บอน 3,16 และ 20 ซึ่งแยกได้จากสิ่งมีชีวิตจากทะเล และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 การสกัด การแยก การทดสอบ สารที่มีผลในการลดความดันโลหิตและผลที่มีกล้ามเนื้อหัวใจจากบอระเพ็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตรียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตรียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0