การสังเคราะห์สารกลุ่ม naphthol และ naphthoquinone esters เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากสารต้นแบบที่แยกได้จากต้นทองพันชั่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารสังเคราะห์กับฤทธิ์ทางชีวภาพโดยแบบจำลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์ (ทุนประเภทวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทางเคมีและยา)