การพัฒนาและการแบ่งรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์