การสังเคราะห์ยา Swainsonineจากน้ำตาล ดี-แมนโนส

Publish Year International Journal 3
2022 exAnphisa Lamor, exSuwanan Uipanit, exSujitra Yakhampom, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Asymmetric Formal Synthesis of (–)-Swainsonine from Chiral-Pool Precursors D-Mannose and D-Arabinose", Synlett, ปีที่ 33, ฉบับที่ 14, กันยายน 2022, หน้า 1463-1467
2019 exกัญญาพัชร ลำยอง, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "A new approach to asymmetric synthesis of (-)-epiquinamide from D-glucose", Tetrahedron , ปีที่ 75, ฉบับที่ 4, มกราคม 2019, หน้า 533-537
2017 exวิศกร แสงสุวัน, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.งามผ่่อง คงคาทิพย์, "Total synthesis of (+)-epiquinamideand (?)-epiepiquinamide from ?-mannose", Tetrahedron, ปีที่ 73, ฉบับที่ 52, ธันวาคม 2017, หน้า 7273-7281