การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exAkkarasamiyo, S., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A new and efficient asymmetric synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-glucose", Tetrahedron, ปีที่ 71, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2015, หน้า 2393-2399
2012 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "A new and efficient asymmetric synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-mannose", Tetrahedrom Letter, ปีที่ 53, ฉบับที่ 46, พฤศจิกายน 2012, หน้า 6209-6211
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Total Synthesis of Oseltamivir Phosphate from D-Ribose via a Metal-Mediated Domino Reaction and Ring-Closing Metathesis", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "A New Synthetic Approach to Oseltamivir Phosphatefrom D-Mannose", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย