โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2017

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 สถานะการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบิณฑบาตทางน้ำนนทบุรี ระหว่างพ.ศ. 2550-2560 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 10 13 0 0
2017 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าผิวดินที่ส่งผลกระทบน้อยและโครงข่ายเชิงนิเวศเพื่อการออกแบบภูมิทัศน์: ปทุมธานีโมเดล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาวนสาธารณะเมืองเพื่อความกระฉับกระเฉง : การวางผังและการออกแบบสวนสาธารณะเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 0 0
2017 บทบาทของสวนสาธารณะเขตเมืองต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 3 4 0 0
2017 ภูมิทัศน์สวนในบางกอก : การศึกษาคุณค่าด้านนิเวศวิทยาของสวนผลไม้ในการเป็นป่าในเมืองบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 สวนครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2017 โครงการออกแบบขยายและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0