โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

Publish Year National Journal 3
2020 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, "ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 65-78
2020 inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอตินันทน์ สินศิลาเกตุ, "ปัญหาการนำผังแม่บทไปใช้งานจริงของโรงพยาบาลชุมชน", วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 57-69
2019 inนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยพร สุทธิทรัพย์, "ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี", วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 107-123
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multi-Disciplinary Design: A prototype for a mobile peritoneal dialysis unit", 4th European Healthcare Design (EHD2018) Congress & Exhibition, 11 - 12 มิถุนายน 2018, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ