โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 1 0 0
2020 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2020 การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาวิเคราะห์พืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อการนำไปใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2020 โครงการแนวทางพัฒนาสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมทางกายในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2020 โครงการสำรวจความสามารถในการประเมินและตอบสนองต่อข่าวปลอมของประชาชนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2020 Development of Roadmap for implementation of the global action plan on physical activity (GAPPA) in WHO South East Asia Region (SEAR) หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0