โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 0
2014 โครงการออกแบบสวนระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี กับอาคารภาควิชาสถิติ และสวนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย Landscape Ecological Planning Lab หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ศักยภาพและโอกาสการทำเกษตรกรรมโดยผู้ที่มิใช่เกษตรกรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2014 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและนิทรรศการสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉง: การวิจัยเพื่อสรรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาสวนสาธารณะชุมชนในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2014 การออกแบบและจัดการภูมิทัศน์ดูแลง่าย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0