สวนครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น

Publish Year National Journal 2
2021 inนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัฐศิพร แสงเยือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้สึกและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป: กรณีศึกษาชุมชนบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี", วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-20
2018 inดร.นัฐศิพร แสงเยือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“สวนครัวเรือน” ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนชุมชนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 471-483