Journal

Article
“สวนครัวเรือน” ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนชุมชนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี
Journal
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ISSN: 24081752)
Volume
10
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018
Page
471-483
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-