โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2016 การเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 พระสงฆ์กับกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าไม้ กรณีศึกษา: พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขันฺติพโล) พุทธอุทยานวัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์จากพื้นที่เศษเหลือในเมืองเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้หลักการนิเวศวิทยาภูมิทัศน์เพื่อประเมินลักษณะการเชื่อมโยงของภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2016 การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับประเมินพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมืองภายใต้แนวคิดคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0