การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของนวัตกรรุ่นใหม่: กรณีศึกษาการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 128-146
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exKittiya Klaharn, "Phase of transport process during loading from certificationoil tank to storage tank", The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus from Local to Regional Perspective, 13 - 19 มิถุนายน 2019, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนายวรากร กรุณา, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบการระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน: กรณีศึกษาช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่และก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย", IE NETWORK 2017, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย