โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2018

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 5 0 0
2018 พื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลกระยะที่ 2: จากแผนปฏิบัติการโลกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ค.ศ.2018-2030 (GAPPA) สู่การดำเนินการภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความยืดหยุ่นของเมืองในเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การจัดทำรายงานสถานการณ์ครั้งแรกเรื่อง "กิจกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2018 การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0