โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 6 0 0
2015 ภูมิทัศน์นาข้าวที่สร้างขึ้นในรีสอร์ต ความเป็นสถานที่และความแท้: กรณีศึกษานาข้าวในโรงแรมในเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาภูมิทัศน์เปิดโล่งที่เหมาะสมในเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ก่อนระบบกษัตริย์:ลัทธิผู้ก่อตั้งกะเหรี่ยงกรณี เบลาะโข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2015 ปัจจัยจากการขยายตัวของเมืองที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การบูรณาการมาตรการบรรเทาปัญหาสภาพอากาศสู่การวางผังเมือง: การประเมินผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองของกรุงเทพมหานครจากผังเมืองปี 2556 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 6 0 0
2015 การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมด้วยการออกแบบโครงข่ายเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาริมคลองลาดพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 1 0 0
2015 Transit Oriented Development Research Project - Bangkok หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการออกแบบจัดสวนวงเวียนบริเวณหน้าอาคารสถาบันวิทยสิรีเมธี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบเรขาคณิตของเมืองเพื่อส่งเสริมลมในการลดความร้อนและมลพิษทางอากาศในเมือง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2015 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0