โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 1 0 0
2009 รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2009 ศักยภาพเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การศึกษาจากกรอบแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 จากมูลเหตุการใช้จักรยานน้อยลง สู่การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงข่ายและการออกแบบทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและประเมินระบบระบายน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามแนวทาง LID หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 10 6 0 0
2009 โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 9 5 0 0