โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2019 การปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 0 0 0
2019 การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิตอลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกลไกสนับสนุนการวิ่งสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและวิถีชีวิตสุขภาวะ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 2 0 0 0