การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban heat stress and human health in Bangkok, Thailand", Environmental Research, ปีที่ 185, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1-8
2019 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, exRizqi Abdul Haris, exTetsu Kubota, "Exploring the effects of urban heat island: A case study of two cities in Thailand and Indonesia", APN science Bulletin, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019
2019 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban Heat Island and Health Effects in Bangkok, Thailand", International Journal of Advanced Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 374-382
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, inนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, "Understanding Urban Heat Island Effects and Its Implications to Household Energy Consumption and Public Health in Southeast Asian Cities: Evidences from Thailand and Indonesia", 15th International Asian Urbanization Conference: Urban Futures: Critical Transformations in Asian Cities, 27 - 30 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2019 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Effects of Urban Heat Island to Public Health in Bangkok, Thailand", ‘International Symposium on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation: Asian Perspective’, 16 - 18 ตุลาคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, exNuttkritta Nilkamheang, "Perceived Health Effects and Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", The 14th International Asian Urbanization Conference, 11 - 13 มกราคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, "Landscape Architecture Education in Kasetsart University, Thailand", 2018 Forum on Global Ecology, Agriculture and Rural-Uplift Programs (GEAR-UP), 12 - 13 พฤศจิกายน 2018, Taichung ไต้หวัน