โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2010

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 4 0 0
2010 การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2010 การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 13 15 1 0
2010 การพัฒนาตัวอ่อนของหอยเชอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2010 ความหลากชนิดของนกชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 ผลของสารจากชีวภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักเเละกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 5 0 0
2010 การศึกษาชีววิทยาของปรสิตในปลาซาร์ดีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2010 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของมอลลัสก์ในเกาะจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของเขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia; Gymnophiona) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า (Alpinia galanga) ต่อการควบคุมประชากรและระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2010 การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 รอบปีของฮอร์โมนเพศและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกตะกรุมในกรงเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
2010 ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 4 0 0
2010 โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์เขตทราย อ่าวใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2010 การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2010 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 EFFICIENCY OF GARLIC WATER EXTRACT AND SALT SOLUTION ON BLOW FLY (Calliphora sp.) LARVAE DEVELOPMENT ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 EFFICIENCY OF DRIED AND FRESH Nicotiana tabacum LEAVES EXTRACT ON MORTALITY OF Culex sp. LARVAE ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 ผลของสาร EFFECT OF GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE ต่อเอนไซม์ acetylcholinesterase ใน HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การยับยั้งการกินจากสารสกัดจากใบเเก่ของละหุ่งเเดงเเละเลี่ยนต่อหนอนกระทู้ Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) และประสิทธิภาพในการใช้เป็นตัวสารเสริมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0