ผลของสาร EFFECT OF GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE ต่อเอนไซม์ acetylcholinesterase ใน HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS