โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหนอนตายอยากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 14 7 0 0
2009 ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae ในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการควบคุมหนอนกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 3 0 0
2009 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ปรสิตและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่เกิดจากปรสิตในปลาสวายและปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 ชีววิทยาของอ้นเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดของบุคคลที่ทำสมาธิประจำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาประชากรของ วงศ์ หอยจอบ ในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การจัดจำแนกแมลงปอในนาข้าวภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 สถานภาพปัจจุบันของแมลงปอในนาข้าวภาคกลางประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 สาเหตุการตายของหอยเชอรี่เนื่องจากจุนสี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2009 การซ่อมแซมเปลือกหอยทากยักษ์โดยเซลล์สร้างสารเปลือกบริเวณขอบแมนเทิล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบเฮพาโตแพนเครียสของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2009 การตรวจวิเคราะห์งาช้างไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากหลายของชนิดปรสิตในปลาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 ฤทธิ์ยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกต่อเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการแสดงออกของโปรตีนในอัณฑะหนูวิสตาร์เพศผู้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม: ศึกษาความเป็นพิษ และระบบเอนไซม์ทำลายพิษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2009 การเลี้ยงและพัฒนารูปร่างหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (Brandt, 1974) ตั้งแต่จูวีไนล์จนถึงตัวเต็มวัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 วงสืบพันธุ์และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนระยะโกลคิเดียของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (Brandt, 1974) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0