การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร ธรรมศักดิ์ ยีมิน, exPeter D. Roopnarine, "Ecology of Pinnidae (Mollusca: Bivalvia) from the Gulf of Thailand", ACTA OCEANOLOGICA SINICA, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 52-69