โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2015

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 11 8 2 0
2015 การศึกษาการความหลากหลายของหอยทะเลในเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ศึกษาชีววิทยการสืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 แบบเสียงร้องเพลงและฮอร์โมนควบคุมเสียงร้องเพลงในนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ผลของสารอะซาไดเรคตินต่อโปรตีนคิวติเคิลในหนอนกระทู้ผัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2015 ผลกำจัดเเมลงของไทมอลต่อไข่เเละพัฒนาในหนอนใยผัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โครงการความหลากหลายของปรสิตในปลาบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 7 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคและระดับฮอร์โมนเพศกับตัวรับฮอร์โมนเพศในรอบปีของแย้เหนือ Leiolepis ocellata, Peters, 1979 (Squamata: Agamidae) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 การศึกษาผลของเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงต่อเนื่องยาวนานในหนูไมซ์สายพันธุ์ไอซีอาร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2015 ปัจจัยทีมีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 4 0 2 0
2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 5 4 0 0
2015 พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสำรวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การสร้างแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิพิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากเมือกหอยทากในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การเปรียบเทียบของสาร Abiraterone และ TOK-001ในการยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ CYP17A1 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2015 การศึกษาความหลากชนิดของหอยสองฝาเจาะปะการังในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2015 องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การปลูกกระชายดำแบบไฮโดรโพนิค การสะกัด การแยกสารบริสุทธิ์ และการทดสอบผลในหนูทดลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การปรับภูมิคุ้มกันของเห็ดพื้นเมืองไทยสกุล Russula ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0