โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala

Publish Year National Journal 1
2013 exกัลยา ศรีประทีป, exอ.ดร. วรัญญา อรัญวาลัย, inดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. กำธร ธีรคุปต์, "Population Structure and Reproduction of the Elongated Tortoise Indotestudo elongata (Blyth, 1853) at Ban Kok Village, Northeastern Thailand", Tropical Natural History , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2013, หน้า 21-37
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระจายทางภูมิศาสตร์ของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และเต่านามลายู Malayemys macrocephala ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 14 “ครบรอบ 15 ปี โครงการ BRT ร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”, 10 - 12 ตุลาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย