การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า (Alpinia galanga) ต่อการควบคุมประชากรและระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis)

Publish Year International Journal 2
2011 exN. SUKHIRUN, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exO. KOUL, "Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts, (E)-p-Acetoxycinnamyl Alcohol, and (E)-p-Coumaryl Alcohol Ethyl Ether Against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the Impact on Detoxification Enzyme Activities", J. Econ. Entomol. , ปีที่ 104, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 1534-1540
2010 exNisakorn sukhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 75, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 399-404
Publish Year National Journal 1
2009 exNisakorn sukhirun, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "The Insecticidal Studies from Alpinia galanga and Cleome viscosa Extract as Alternative Control Tool to Bactrocera dorsalis (Hendel)", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal), ปีที่ 37, ฉบับที่ suppl, มีนาคม 2009, หน้า 71-76
Publish Year International Conference 2
2012 exNisakorn sukhirun, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "BIOEFFICACY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS,(E)-p-ACETOXYCINNAMYL ALCOHOL, AND (E)-p-COUMARYL ALCOHOL ETHYL ETHER AGAINST BACTROCERA DORSALIS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exNisakorn sukhirun, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population ', 'and its detoxification enzymes activities", 62nd International Symposium on Crop Protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม