การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์เขตทราย อ่าวใหญ่ จังหวัดตราด

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, "Biogeographic Distribution of Gastropod Associated Mangrove from Thailand", World Congress of Malacology, 18 - 24 กรกฎาคม 2010, เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย